Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2010

Våra grannar

Sidan Intressanta länkar har nu uppdaterats med en länk till vår grannförening Larsboda koloniträdgårdsförenings sida.

Annonser

Read Full Post »

Nu har stadsbyggnadskontoret sammanställt remissvaren efter samrådsförfarandet och kommit med ett nytt förslag.

Hela förslaget finns att läsa här. (pdf – öppnas i nytt fönster)

Ett utdrag ur förslaget:

——————————————————-
2. Nya bostäder söder om Hökarängsbadet
Länsstyrelsen värnar ekmiljöerna och anser att man bor forsöka anpassa detaljplanernas utformning efter de naturgivna forutsattningarna. De anser även att det är tveksamt att tillämpa avsteg fran gällande riktvarden för buller, då den föreslagna bebyggelsen ej ges en tydlig stadskaraktär med ordnad kvartersstruktur.
Skönhetsrådet anser att bebyggelsen maste planeras så att ekbeståndet får styra husens rumsliga inplacering, vilket med nödvändighet innebär att antalet huskroppar måste reduceras. Omradet som ligger inom strandskyddet bör undantas.
Hyresgästforeningen Sydost tycker att man kan bygga punkthus för att bättre utnyttja marken.
Stockholms stadsmuseum avstyrker bebyggelsen med avseende på områdets särskilda och speciella kulturhistoriska värde och anser att det skall bevaras. Skulle planen genomföras är det angeläget med en grundlig bebyggelsehistorisk och etnologisk dokumentation.
Farsta stadsdelsnämnd anser att campingstugorna representerar ett kulturhistoriskt värde och menar att de ska bevaras.
Miljo- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programmet under förutsättning att bebyggelsen anpassas så att biologiska spridningsvägar kan bevaras.
Trafikkontoret anser att ädellövtradsområdet bör lämnas orörd. De åtgarder som krävs för att göra området tillgängligt for fordonstrafik skulle innebära stora ingrepp i naturmarken för en liten exploatering.
Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening anser att det strider mot strandskyddslagstiftningen att upphäva strandskyddet utmed Drevviken. De anser att vinsten med bebyggelse med enfamiljshus inte står i någon som helst rimlig proportion till förlusten av naturvärden.
Hökarangens Friluftsförening framför sina protester och anser att området skall bevaras så som det är idag. De finns där sedan 1930-talet vilket gör området unikt och måste bevaras. Om inte husen kan få vara kvar yrkar de på att få ett annat område.
Protestlistor med 595 namnunderskrifter. protestlista med 26 namnunderskrifter och flera campingstugeägare samt flera närboende, protesterar mot rivningen av kolonistugorna och menar att strandskyddet, de kulturhistoriska värdena, den ekologiska miljön samt möjligheterna till rekreation förstörs genom förslaget. De anser inte att det är värt priset att bygga bort en sådan idyll med ca 80 stugor för 50 enfamiljshus.
Några anser att de juridiska förhallandena kring en eventuell uppsagning av stugorna inte är klarlagda. De är upplåtna med lägenhetsarrende, som normalt avser en fotbollsplan eller ett upplag. För sommarstugor brukar normalt tillämpas ett s.k. bostadsarrende, där ett fullt besittningsskydd gäller.
Farsta Hembygdsförening anser att campingområdet med sina små hus är ett fint naturområde, som skulle kunna vara en större tillgång för Farstaborna om det sköttes. De föreslår en planläggning liknande den för Farstanäset. Då skulle arrendena kunna förlangas och området säkert skötas.

Stadsbyggnadskontorets kommentarer
Kontoret har utrett förutsättningarna att öka andelen sparad vegetation i samrådsförslaget. Det är endast möjligt med en väsentlig minskning av antalet hus. Samrådsförslaget förutsätter även att området förses med lågtrycksavlopp. Vägarna klarar inte 5 % lutning i alla delar.
Kontoret föreslår att byggnaderna flyttas närmare Perstorpsvägen där vegetationen består mer av tall än ekar, kan förses med konventionellt vatten och avlopp då det har kontinuerlig lutning samt att vägen maximalt lutar 5 %.
Detta förslag kan inrymma ca 40 hus och inkräktar inte på strandskyddat område. Förslaget möjliggör att över hälften av campingstugorna kan ligga kvar om så önskas. Detta avgörs av exploateringsnämnden i egenskap av markägare. Kontoret anser dock att åtminstone några stugor i strandnära lägen bör tas bort för att öka allmänhetens tillganglighet till stranden.
Området är kraftigt utsatt för buller från Nynasvägen, med buller över 65 dBA. Kontoret föreslår ett annat angreppssätt än bullerskärm för att klara bullret i 
den fortsatta planeringen. De narmast belägna byggnaderna föreslås utformade som atriumhus med en egen gård där alla rum kan ges tillgång till en tyst sida. Därmed uppfylls kravet enligt riktlinjerna utan att avstegsfallet behover användas samt att dessa hus kan fungera som bullerskydd för bakomliggande byggnader och grönområde.
Idrottsförvaltningen arrenderar ut campingstugorna på ett år i taget. Lägenhetsarrende har, enligt exploateringskontoret, använts eftersom campingstugorna inte är att betrakta som sommarstugor. Arrendet avser 10 kvadratmeter, utöver detta finns ingen tomtmark och stugorna saknar vatten och avlopp. Denna fråga är inte en planfråga utan hanteras av idrottsnämnden och exploateringsnämnden.
 

 
 

 

 

Read Full Post »

Den 10 juni tas planerna för Larsboda strand upp i stadsbyggnadsnämnden. Föredragningslista för sammanträdet kan du se här (pdf, öppnas i nytt fönster). Handlingar för vårt ärende, som är ärende nr 11, har dock ännu inte skickats ut.

Med anledning av detta så har HFF-styrelsen ett extrainsatt möte den 7 juni.

Read Full Post »

Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholms stad och Chatarina Tarras Wahlberg, ordförande för Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar (FSSK), har utsetts till årets koloniträdgårdsfrämjare.

Read Full Post »